• +90(324) 337 33 99
  • info@egemenotel.com

Mersin Büyükşehir BelediyesiMersin Belediyesi'nin kuruluşu hakkında gerek Belediye arşivlerinden ve gerekse aradığımız diğer belgelerden bir bilgi edinmek mümkün olmamıştır. Genel Bilgi: Osmanlı İmparatorluğu zamanında belediye hizmetlerini vakıflar ve özel m yürütürdü. Ceza işini ve denetimi Kadılar yönetiyordu. Ancak 1839 tarihinden sonra Tanzimatla birlikte bu görev Kadılardan alınarak Belediye görevlerini gören İhtisap Nazırlarına ver ilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk Belediye 1854 yılında İstanbul'da Şehremaneti adı ile kurulmuşt ur. İlk tedbir olarak intizam komisyonu adı verilen yedi kişilik bir komite kurulmuştur. 1855 yılında yayınlanan bir Nizamname ile Belediye idari bir teşkilat birimi halini almıştır. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ise, Belediyeler bütün ülkeye teşkil edilmeye başlamıştır. 1867 yılın da şehir ve kasabalarda Belediye Teşkilatı fiilen kurulmuştur. İstanbul dışındaki Belediyelere vücut veren mevzuat şöyledir 1- İ dare-i Belediye Meclislerinin vezaifi Umumiyesi hakkında talimatname, 2- Vilayet dahilindeki şehir ve kasabalarda teşkil olunacak devairi Belediye Meclislerinin tertibi ve vezaifi hakkında talimatname. 1877 tarihli Vilayet Belediye Kanunu'nun, her şehir ve kasabada bir Cumhuriyet dönemin-önce 1924 yılında çıkarılan 417 sayılı Kanunla Ankara için özel bir sistem kabul edilmiş 3 Nisan 1930 gün ve 1580 Sayılı Kanun izlemiştir. Fransız sistemine göre hazırlanan bu I halen yürürlükte olan Belediyeler Kanunu'dur. Ancak bugüne kadar birçok değişikliğe uğramıştır.